MENU
  Peranan Pusat Setempat
   
 1. Menyelaras dan memproses permohonan kebenaran merancang, pelan bangunan dan permohonan pembangunan tanah di bawah peruntukan seksyen 124A dan 204D KTN;
 2. Memaklumkan keputusan kelulusan bagi permohonan kebenaran merancang dan pelan bangunan kepada pemohon.
 3. Membuat perakuan permohonan tanah kepada Pejabat Tanah; dan
 4. Menyediakan laporan status permohonan.
  OSC Pra-Perundingan
   
 1. Pihak OSC akan menerangkan kepada pihak pemaju yang ingin mengemukan pelan pemajuan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Majlis Bandaraya Pasir Gudang dan KPKT sebelum penyerahan dibuat.
 2. Pihak OSC akan memberikan senarai semak tentang keperluan pemajuan beserta panduan penyerahan dan spefikasi pelan yang ditetapkan.
 3. Borang-borang seperti yang dinyatakan dalam buku panduan OSC perlu di isi oleh pemaju dengan panduan pegawai yang terlibat.
  Agensi - Agensi Yang Terlibat
   

JABATAN DALAMAN (MBPG)

 1. Jabatan Perancang Bandar
 2. Jabatan Kejuruteraan
 3. Bahagian Kesihatan
 4. Jabatan Landskap
 5. Jabatan Bangunan

 

JABATAN LUARAN :

 1. Tenaga Nasional Berhad (TNB)
 2. Telekom Malaysia Berhad (TM)
 3. Syarikat Air Johor (SAJ)
 4. Jabatan Kerja Raya (JKR)
 5. Jabatan Perparitan & Saliran (JPS)
 6. Jabatan Alam Sekitar (JAS)
 7. Jabatan Perancang Bandar dan Desa(JPBD)
 8. Pejabat Tanah Daerah Johor Bahru (PTD)
 9. Jabatan Mineral & Geosains (JMG)
 10. Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia (JBPM)
 11. Indah Water Konsortium (IWK)
 12. Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
 13. Jabatan Laut Wilayah SelatanJabatan Mineral Geosains

 

TANGGUNGJAWAB :

 1. Ketua Jabatan Perancang dan Pembangunan adalah bertanggungjawab di atas pengendalian proses OSC.
 2. Penolong Pegawai Perancang, Juruteknik Awam, Juruteknik Perancang Bandar dan Pembantu Tadbir adalah bertanggungjawab di dalam mengawal pelan-pelan, dokumen-dokumen dan lain-lain yang berkaitan.
  Urus Setia Pusat Setempat
  Urusetia pusat setempat hendaklah terdiri daripada Pegawai Perancang Bandar dan Desa di Bahagian Perancangan di Pihak Berkuasa Tempatan. Terdapat 3 alternatif bagi cadangan struktur organisasi Urus Setia Pusat Setempat iaitu :
   
 1. Struktur organisasi bagi PBT bertaraf bandaraya / perbandaran.
 2. Struktur organisasi bagi PBT bertaraf daerah yang berkemampuan dan
 3. Struktur organisasi bagi PBT bertaraf daerah yang kurang berkampuan.