MENU
  Prosedur
    Menerima Permohonan Masuk daripada PSP
 1. Menerima semua jenis pelan pembangunan mengikut keperluan pemajuan yang lengkap dengan tandantangan pemilik daripada PSP yang bertauliah seperti berikut :
 2. - Pelan Permohonan Kebenaran Merancang.
  - Pelan Permohonan Bangunan.
  - Pelan Permohonan Kejuruteraan.
  - Pelan Permohonan Landskap.
 3. PSP perlu mematuhi senarai semak dan keperluan jabatan teknikal serta mengikut jenis permohonan. Seorang PSP adalah bertanggungjawab terhadap perjalanan projek dari hari penyerahan pelan kepada PBT sehingga kepada penyempurnaannya.
 4. Mendaftarkan memfailkan permohonan mengikut nombor turutan OSC.
 5. Unit OSC adalah bertanggungjawab terhadap perjalanan proses permohonan dari tarikh penyerahan pelan kepada unit OSC sehingga diluluskan untuk tindakan selanjutnya.

Portal OSC

 1. Menggunakan portal OSC untuk pemakluman kepada KPKT dan di pantau sepenuhnya oleh KPKT.
 2. Maklumat yang akan dimasukkan adalah jenis permohonan, jabatan tenikal yang berkaitan, mengemaskini ulasan agensi, mengeluarkan data untuk tindakan.

Agihan ke Jabatan Teknikal

 1. Pelan – pelan akan diedarkan ke Jabatan –Jabatan Teknikal ( seperti yang dinyatakan dalam definisi ) untuk semakan berdasarkan kepada keperluan teknikal suatu jabatan tersebut sebelum sebarang kelulusan atau penolakan dibuat.
 2. Bahagian OSC akan membuat pengedaran pelan atau dokumen ke jabatan – jabatan teknikal dalam tempoh 1 hari atau 2 hari dari tarikh penyerahannya kepada kaunter OSC.

Mesyuarat OSC

 1. Mesyuarat OSC melibatkan perbincangan pihak OSC dengan jabatan – jabatan teknikal dalam dan luaran yang terlibat.
 2. Mesyuarat ini diadakan sebanyak 2 kali dalam masa sebulan.
 3. Sebarang keputusan berkenaan projek akan diputuskan dan akan diumumkan kepada pihak PSP untuk sebarang tindakan.

Keputusan Mesyuarat OSC

 1. Terdapat empat (4 ) jenis kategori keputusan iaitu lulus, tangguh , lulus bersyarat dan tolak.
 2. Sebarang keputusan berkenaan projek akan diputuskan dan akan diumumkan kepada pihak PSP untuk sebarang tindakan.
 3. Permohonan yang ditolak akan dirujuk kembali kepada pihak PSP untuk sebarang tindakan.
 4. Permohonan yang diluluskan akan dibawa ke proses seterusnya.