Skip to main content
  
APPLICABLE ACTS
 
 1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
  [Local Government Act 1976 (Act 171)]

 2. Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 (Akta 133)
  [Street, Drainage & Building Act 1974 (Act 133)]
  1. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984
   [Uniform Building Bylaws 1984]
  2. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah 1985
   [Earthworks Bylaws 1985]

 3. Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)
  [Town and Country Planning Act 1976 (Act 172)]

 4. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
  [Road Transport Act 1987 (Act 333)]

 5. Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyelenggaraan dan Pengurusan) 2007 (Akta 663)
  [Building and Common Property (Maintenance and Management) Act 2007 (Act 663)]
  
APPLICABLE BY-LAWS
 
 1. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2017
  [Licensing of Trade, Commerce and Industry Bylaws (Pasir Gudang Municipal Council) 2017]

 2. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1989
  - Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan  Pelupusan Sampah Sarap (Pindaan) (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2004

  [Collection, Removal and Disposal of Refuse Bylaws (Pasir Gudang Municipal Council) 1989
  - Collection, Removal and Disposal of Refuse Bylaws (Amendment) (Pasir Gudang Municipal Council) 2004]

 3. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1990
  [Election Advertisement Bylaws (Pasir Gudang Municipal Council) 1990

 4. Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1993
  [Park Bylaws (Pasir Gudang Municipal Council) 1993]

 5. Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1993
  [Dog Licensing Bylaws (Pasir Gudang Municipal Council) 1993]

 6. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2001
  [Road Traffic Regulations (Car Parks Provisions) (Pasir Gudang Municipal Council) 2001

 7. Undang-Undang Kecil Vandalisme (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2003
  Vandalism Bylaws (Pasir Gudang Municipal Council) 2003

 8. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2003
  [Public Toilet Bylaws (Pasir Gudang Municipal Council) 2003

 9. Undang-Undang Kecil Kumpulan Wang Perkhidmatan Kemajuan (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2006
  [Improvement Service Fund Bylaws (Pasir Gudang Municipal Council) 2006]

 10. Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2010
  [Hawkers Bylaws (Pasir Gudang Municipal Council) 2010

 11. Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2010
  [Anti-Littering Bylaws (Pasir Gudang Municipal Council) 2010]

 12. Undang-Undang Kecil Pasar Awam/Persendirian (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1989
  [Public/ Private Market Bylaws (Pasir Gudang Municipal Council) 1989]

 13. Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1989
  - Undang-undang Kecil Iklan (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) (Pindaan) 1990

  [Advertisement Bylaws (Pasir Gudang Municipal Council) 1989
  - Advertisement Bylaws (Pasir Gudang Municipal Council) (Amendment) 1990]

 14. Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2010
  [Barber Shops and Hairdressers Bylaws (Pasir Gudang Municipal Council) 2010]

 15. Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) (Akta 171) 2010
  [Local Government Act 1976 Compounding Offences Bylaws (Pasir Gudang Municipal Council) (Act 171) 2010]

 16. Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133] (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1990
  [Street, Drainage and Building Act 1974 Compounding Offences By-Laws (Act 133) (Pasir Gudang Municipal Council) 1990]

 17. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2010
  [Food Handler Bylaws (Pasir Gudang Municipal Council) 2010]

 18. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2010
  [Private Car Parking Lot Licensing By-Laws (Pasir Gudang Municipal Council) 2010]

 19. Undang-Undang Kecil Mendapatkan Tunggakan Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 [Akta 133] 2010
  [Street, Drainage & Building Act 1974 Acquiring of Arrears By-Laws (Act 133) 2010]